Palveluseteli Espoon varhaiskasvatukseen – näillä ehdoin eteenpäin

Palveluseteliä on Espoossa puuhattu varhaiskasvatukseen jo pitkään. Itse kirjoitin aiheesta pidemmin jo 2018.  Nyt ollaan tekemässä päätöksiä aiheesta. Lautakunta päättää palvelusetelin sääntökirjasta 26.8 kokouksessaan. Sääntökirja kertoo, mikä on palvelusetelin arvo, millä ehdoin palvelusetelin saa, kuka voi toimia palvelusetelituottajana ja mitä se tarkoittaa. Palveluseteli on siis euromääräinen arvo, jonka kunta päättää huoltajan hakemukseen perustuen maksaa palveluntuottajalle. Se lasketaan jokaiselle lapselle erikseen eli on lapsikohtainen ja sen arvoon vaikuttavat perheen tulot ja koko vastaavalla tavalla kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessakin. Palveluseteliä ei ole pakko myöntää eikä ottaa vastaan.

Asiaa on valmisteltu pitkään ja mielestäni perusteellisesti. Jaosto käsitteli sääntökirjan luonnosta jo kesäkuun kokouksessa ja lautakuntakin kävi asiasta keskustelun kesäkuussa. Jos lautakunta hyväksyy sääntökirjan ja seuraavassa kokouksessa palvelusetelin arvon, valtuuston pitää vielä hyväksyä palvelusetelin vaatimat rahat ensi vuoden budjettiin. Palveluseteli lisää kunnan kustannuksia ainakin aluksi. Mikään yksinkertainen asia palveluseteli ei ole ja sen vaikutuksia on mahdotonta täysin ennustaa. Kaiken lähtökohtana pitää kuitenkin olla, että palvelusetelin pitäisi lisätä tasa-arvoa varhaiskasvatukseen. Jos tämä ei toteudu ei palveluseteliä kannata mielestäni ottaa käyttöön. 

Teimme jaostossa esityksestäni lausunnon asioista, jotka erityisesti halusimme huomioida. Avaan ajatuksia aiheesta vielä tässä.

 1. Palveluseteli on meillä ylipäätään perusteltu, koska Espoossa yksityistä on suhteessa paljon (n. 25%) ja investointipaine on kova. Nykymallissa yksityinen ei ole kaikille perheille vaihtoehto ja ei-kilpailutetuista ostopalvelusopimuksista olisi luovuttava jossain vaiheessa joka tapauksessa.
 2. Palveluseteli tarvitaan nimenomaan tuomaan tasa-arvoa varhaiskasvatukseen. Hintakatto on siis tärkeä, jotta palvelusetelituottajat eivät voi päättää maksuja palvelusetelin päälle miten haluavat. Hintakatoksi esitetään nyt 0-40 euroa. Perheen maksettavaksi tulisi tuolloin 0-40 euroa perheen tuloihin perustuvan kunnallisen varhaiskasvatuksen maksua noudattavan maksun lisäksi. Tätä jaosto piti perusteltuna.
 3. Palvelusetelin arvon pitää olla riittävä, jotta sillä voidaan tuottaa laadukasta varhaiskasvatusta, mutta jos se on liian iso, kunta voi päätyä maksamaan yksityisten yritysten voittoja. Kaikki “ylimääräinen” raha on tietysti pois siitä kuinka paljon kunnalla on rahaa käytössä omaan varhaiskasvatukseen. Palvelusetelin enimmäisarvoksi ehdotetaan 870 euroa, jonka mukaisesti kustannukset on arvioitu. Palvelusetelin arvo on määritelty palvelusetelilain mukaisesti perustuen kunnallisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin ja palvelutuotelaskentaan. Tämä siis maksetaan palveluntarjoajalle. Tätäkin jaosto piti perusteltuna.
 4. Jaosto edellytti, että lautakunta selvittää sääntökirjan pykälän 8.2 lainmukaisuuden lasten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Jaosto edellyttää, että lapset saavat tarvitsemansa tuen kaupungin toimintana myös yksityiseen palveluseteliyksikköön. Lapsen edun on toteuduttava myös tilanteessa, jossa yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella todetaan tuen tarve. Tuki on tuotava lapsen arkeen, ei lasta omasta arjestaan tuen luokse. Myös kieli- ja kulttuuriopettajien tukea pitää voida viedä palvelusetelipäiväkoteihin.
 5. Kunnallisen palveluverkon on oltava vahva ja alueellisesti kattava jatkossakin. Ei saa päästä syntymään alueita, joissa kunnallista palvelua ei ole saatavilla lähipalveluna. Lapsen erityistarve voi pakottaa perheen valitsemaan kunnallisen päiväkodin eikä kunnan ole pakko edes myöntää palveluseteliä. Riskinä palvelusetelissä on myös, että yhä harvempi taho tuottaa varhaiskasvatusta Espoossa eli pienet yksityiset jäävät jalkoihin tai lopettavat ja isot ketjut laajentavat. Tällöin myös riski yhden firman mennessä konkurssiin on paljon isompi.
 6. Jaosto piti myös tärkeänä, että nettobudjetoitujen ostopalvelupäiväkotien kanssa käydään avoimesti neuvotteluja* ja mietitään yhdessä mitä vaihtoehtoja toiminnan jatkumiseksi ostopalvelusopimuksen purkamisen jälkeen on. Tilanteesta raportoidaan säännöllisesti jaostolle. 

*Päättäessään jatkaa palvelusetelin valmistelua, lautakunta on 16.5.2018 päättänyt edetä vaihtoehdolla, jossa tulee palveluseteli ja yksityisen hoidon tuki kuntalisineen säilyy ja luovutaan ostopalveluista.

Näillä ehdoin voimme mielestäni edetä, mutta tarkkaan pitää seurata asiaa jatkossakin.

Kuva martaposemuckel Pixabaystä 

Jaa:

Onko Espoossa riittävästi päiväkotipaikkoja?

Klikkiotsikon vastaus: ei ole. Asia ei tietenkään ole niin yksinkertainen. Miten ja missä päätetään minne ja minkälaisia päiväkoteja rakennetaan? Miksi ei osata arvioida päiväkotipaikkojen määrää oikein? Vuosittain Espoossa päätetään investointiohjelmasta osana talousarviota. Näin humppa etenee vuosittain

 1. Virkamiehet valmistelevat vuosittain seuraavan 10 vuoden investointiohjelman investointikaton sisällä. Tämä tarkoittaa siis sitä, listalta saattaa tippua/ siirtyä pois tarpeellisia hankkeita jos joku vielä kiireellisempi menee ohi ja kaikki eivät mahdu investointikaton sisälle. Investointikatto on Espoossa poliittisesti päätetty raja sille, kuinka paljon investointikaudella voidaan rakentaa tai korjata. Vuokrakohteet eivät kuitenkaan sisälly investointikattoon
 2. Investointisuunnitelma tulee syyskuussa kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston sekä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan käsittelyyn. Silloin poliittisten päättäjien pitäisi tajuta, mitä listalta ehkä puuttuu ja miten hyvin se vastaa tarpeeseen. Virkamiehet eivät välttämättä tätä suoraan kerro, koska heidän pitää pysyä investointikaton sisällä. Lautakunnalle esitetty materiaali näyttää tältä.
 3. Bonuksena lautakunnassa oli tällä kerralla mukana ei julkisena materiaalina myös varhaiskasvatusjaostossa moneen kertaan vaatimani varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys. Käytännössä siis kasa taulukoita, joista selvisi, että etenkin Espoon keskuksen ja Espoonlahden suuralueilla oli syntymässä valtava vaje päiväkotipaikoista ennustettuun osallistujamäärään nähden jos esitetty investointiohjelma olisi hyväksytty. Voi tulla yllätyksenä, mutta aikaisemmin tällaista ihan perusdataa ei ole ollut päätöksenteon tukena. Kokosin taulukoista laskennallisten paikkojen ja ennustetun osallistujamäärän välisen erotuksen yhteen taulukkoon ja laitoin lautakunnalle viestiä ja pyysin heitä tekemään lisäysesityksen heille esitettyyn investointiohjelmaan. Lautakunnan vpj Pinja Nieminen (vihr) teki aiheesta lisäysesityksen joka hyväksyttiin yksimielisesti.
 4. Lautakuntien käsittelyn jälkeen kaupunginjohtaja julkaisee oman budjettiesityksensä. Siellä ei yleensä ole otettu huomioon lautakuntien lausuntoja budjettikehykseen.
 5. Sitten valtuustoryhmät tekevät omat muutosesityksensä budjettiin. Tässä voi vielä yrittää saada muutettua investointiohjelmaa (kuten muutakin budjettia). Vihreiden ryhmä ja ennen kaikkea kaupunginhallituksen vpj ja tila- ja asuntojaoston pj Henna Partanen teki ison duunin koko investointilistan (sisältää koulut, päiväkodit, uimahallit, tiehankkeet ym) vertaamisessa edelliseen vuoteen ja pyytämällä selvityksiä puuttuvien tai lykättyjen kohteiden vaikutuksista. Teimme lukuisia muutosesityksiä investointiohjelmaan tämän työn perusteella.
 6. Sitten valtuustoryhmien puheenjohtajat kokoontuvat budjettineuvotteluihin vääntämään budjetista lopullisen version. Neuvottelut ovat hyvin luottamuksellisia ja niistä ei saa kertoa julkisuuteen kuin lopputulos. Mutta sen voi sanoa, että neuvotteluissa juuri punnitaan eri poliittisten ryhmien arvot ja se mitä halutaan painottaa. Toisaalta jotkut asiat saattavat saada neuvottelupöydässä tukea helpommin jos neuvottelijoilla on asiaan omakohtainen side tai muuten hyvin tietoa asiasta. Ja toisaalta jos neuvottelijoilla ei tietoa ole ja paikalla olevat virkamiehet eivät sitä osaa antaa niin moni tärkeäkin asia saattaa jäädä vähemmälle huomiolle. Selkeä data auttoi neuvottelijoitamme Jyrki Kasvia ja Henna Partasta vakuuttamaan lopulta myös muut puolueet siitä, että investointilistaan on lisättävä uudet päiväkodit Espoon keskuksen ja Espoonlahden alueille.
 7. Lopulta valtuusto hyväksyy budjetin päiväkoteineen. Nyt sitten vahditaan että nämä lisätyt päiväkodit oikeasti lähtevät toteutumaan. Ei olisi ensimmäinen kerta kun neuvottelutuloksella pyyhitään pöytää. Valitettavasti.
 8. Ja sitten odotetaan että ensi vuoden investointiohjelman valmistelu on jo lähtökohtaisesti avoimempaa ja paremmin väestöennusteet toteuttavaa kuin nyt.

 

Jaa:

Kieli- ja kulttuuriopettajista päiväkodeissa

Puhe valtuustossa 18.11.2019
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kiitos aloitteen tekijöille. Espoossa varhaiskasvatusikäisestä väestöstä jo neljännes on vieraskielisiä. Moni vieraskielisten perheiden lapsista on saattanut jo syntyä Suomessa, mutta lapsi saattaa silti päiväkotiin tullessaan osata hyvin vähän tai ei ollenkaan Suomea. Päiväkodit ja koulut ovat lapsille ja vanhemmillekin tärkeä paikka tutustua suomen kieleen ja kultuuriin ja todella olennaisessa asemassa kouluvalmiuksien varmistamisessa ja kotouttamisessa. Omien lasteni päiväkodeissa on juhlittu mm. 100-vuotiasta Suomea ja vietetty ihania joulujuhlia monikulttuurisella porukalla. Päiväkodissa jokainen perhe kohdataan ja varhaiskasvatussuunnitelmaan kuuluu, että vanhempien kanssa käydään vasukeskustelut säännöllisesti ja yhdessä mietitään miten lapsen vahvuuksia ja kehittämiskohteita tuetaan parhaiten.

Kieli- ja kulttuurieroja on ja siksi tarvitaan riittävästi osaavaa henkilökuntaa päiväkoteihin ja kouluihin lasten ja vanhempienkin kanssa toimimiseen. Esimerkiksi vasukeskusteluiden käyminen tulkin kanssa on kaikille osapuolille varmasti raskaampia mutta uskon, että sitäkin tärkeämpää että ne käydään kunnolla.

Olen iloinen, että Espoossa on pystytty palkkaamaan uusia kieli- ja kulttuuriopettajia varhaiskasvatukseen ja vahvistamaan niitä ryhmiä, joissa vieraskielisten lasten määrä on iso. Samalla tärkeää osaamista eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lasten ja perheiden kanssa toimimiseen ja suomen kielen opettamiseen siirtyy kaikille varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Tätä toimintamallia on syytä jatkossa entisestään vahvistaa.

Jaa:

Päiväkotien työolosuhteista

Puhe valtuustossa 18.11.2019 
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kiitos aloitteen tekijälle ja varhaiskasvatuksen virkamiehille aloitteen pohjalta toteutetusta kyselystä. Aihe on todella tärkeä ja vaikka työolosuhteita seurataan säännöllisesti myös Kunta10 tutkimuksen avulla, tuli tässä kyselyssä lisää ymmärrystä siitä mitä kehittämistoimia tarvitaan, jotta työolosuhteet paranevat ja voimme varmistaa laadukkaan varhaiskasvatuksen tasapuolisesti kaikkialla.. Varhaiskasvatus on tärkeä osa meidän koulutusjärjestelmää, itse asiassa monissa tutkimuksissa on todettu että jopa sen tärkein osa.

Varhaiskasvatusjaostossa käsiteltiin juuri kehittämistoimia, joita varhaiskasvatuksessa tehdään työhyvinvoinnin parantamiseksi. Kehittämiskohteiksi oli nostettu erityisesti työn hallinnan tunteen parantaminen sekä väkivallan ja uhkatilanteiden vähentäminen asiakkaan taholta. Molempiin kehittämiskohteisiin on laadittu useita kehittämistoimenpiteitä seuraaville vuosille ja tiedän, että toimialalla ja yksiköissä tehdään kovasti töitä sen eteen, että tätä lapsille, perheille ja koko yhteiskunnalle tärkeää kasvatus- ja koulutustyötä olisi mahdollista tehdä hyvin.

Riittävä osaavan henkilöstön määrä päiväkodeissa on aivan olennainen kun haluamme varmistaa laadukkaan varhaiskasvatuksen. Osaajapula on iso ja tarvitaan myös koulutusmäärien nostoa, jotta uusia ammattilaisia saadaan alalle. Johtamiseen on syytä panostaa, jotta ammattilaiset myös pystyvät antamaan parastaan. Varhaiskasvatuksessa eletään isojen muutosten keskellä ja silloin myös hyvän johtamisen tarve korostuu.

Kuten aloitevastauksessakin todetaan, myös tilojen pitää olla kunnossa että arki päiväkodeissa sujuu. Liian täydet tai huonokuntoiset tilat heikentävät sekä lasten että työntekijöiden hyvinvointia. Erilaiset poikkeusjärjestelyt ovat valitettavasti arkipäivää liian monessa päiväkodissa ja hätäväistöihin on jouduttu edelleen turvautumaan. Kevään tilanne näyttää poikkeusjärjestelyiden osalta joillakin Espoon alueista ennusteiden mukaan todella huolestuttavalta. Lautakunnalle toimitettujen tietojen mukaan esitetty investointiohjelma ei ole riittävä vajeen paikkaamiseen seuraavien vuosien aikana. Toivottavasti talousarvioneuvotteluissa riittää viisautta varmistaa, että Espoossa on riittävästi päiväkotipaikkoja tarpeeseen nähden alueittain ja peruskorjaukset tai korvaavat tilat huonokuntoisiin kohteisiin tehdään ajoissa.

Jaa:

”Milloin päättäjät oikein heräävät tähän?” – ylitäydet päiväkodit

Kysymyksen kysyi minulta yksi kanssa vanhempi päiväkodin joulujuhlassa. Meille oli juuri ilmoitettu, että lapsiemme ryhmä  jaettaisiin kahtia, koska yläkerran ”saliryhmänä” toimivaan ylimääräiseen ryhmään piti siirtää maksimimäärä lapsia alakerrasta ja alakerran isojen ryhmään lapsia pienten ryhmästä. Päiväkotiin oli nimittäin tunkua ja uudet lapset tulevat kaikki pienten ryhmään. Muutos tuntui kurjalta sekä lasten että henkilökunnan puolesta. Oma nelivuotias oli juuri syksyllä vaihtanut päiväkotia ja ryhmän vaihtaminen ei tuntunut kivalta ajatukselta, kun juuri oli saanut kavereita ja kiintynyt ryhmän aikuisiin. Ylimääräinen ryhmä yläkerrassa toimii tiloissa, jotka aikaisemmin ovat olleet koko päiväkodin yhteisessä käytössä. Liikuntasali on nyt lähes pelkästään ryhmän käytössä ja lapset leikkivät myös eteisessä kun kaikki tilat ovat tupaten täynnä. Kuravaatteita ja haalareita kuivataan mielikuvituksellisissa paikoissa. Onneksi kuitenkin lapsi on sopeutunut muutokseen hyvin ja ammattitaitoinen henkilökunta tekee kaikkensa, että toiminta pyörii. Kaikkea jaksaa jos tietää, että tilanne on väliaikainen. Mutta onko se?

Milloin päättäjät oikein heräävät tähän?

Käymme varhaiskasvatusjaostossa jokaisessa kokouksessa läpi paikkatilanteen alueittain. Poikkeusjärjestelyjä eli näitä ylimääräisiä ryhmiä on aina jollain alueella. Tiloja ei vaan ole tarpeeksi. Ja vaikka uutta rakennetaan, ei tarjonta kohtaa riittävästi kysyntää. Toisaalta investoinneista ja budjeteista väännetään valtuustoryhmien välillä ja päätöksiä tekevät monet, joille päiväkotipaikkojen vähyys tai ylitäydet päiväkodit eivät näy omassa arjessa tai tule muuten iholle ja silloin on helpompi olla sitä mieltä, että ei pidä rakentaa ”liikaa” vaan miettiä miten tilat saataisiin tehokkaammin käyttöön.  Varhaiskasvatuksessa tehtiin syksyllä selvitys, jonka tulos oli, että ”tilojen täyttöaste, eli sijoitettujen lasten määrä suhteessa suosituksen mukaiseen lapsimäärään, oli lokakuussa 102 % ja maaliskuussa 108 %. Sanoisin, että aika tehokkaassa käytössä ovat jo.

Osa haluaa myös antaa yksityisille päiväkodeille tilaa eli tietoisesti jätetään investoimatta tarpeeksi kunnallista päivähoitoa, jotta yksityisillä olisi markkinoita. Näin olen ääneen kuullut sanottavan. Nyt kuitenkin kysyntä kohdistuu voimakkaasti kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja kaikille yksityinen ei vain ole vaihtoehto. Yksityisen ja kunnallisen välisestä dilemmasta olen kirjoittanut aiemmin, mutta olisihan outoa, jos peruskoulujen osalta perusteltaisiin rakentamattomuutta näin. Yksityisellekin on paikkansa, mutta alueellisesti ei saisi synnyttää tilanteita, joissa perheellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin yksityinen.

Miten vaikeaa voi olla ennustaa päiväkoti-ikäisten määrä alueella ajoissa?

Tätä minulta on kysytty myös. Ei sen kai pitäisi olla niin vaikeaa jos investoinnit perustuisivat puhtaasti väestöennusteisiin ja investoitaisiin mielummin etupainoitteisesti kuin jälkijunassa. Esimerkiksi uusille kaavoitetuille alueille päiväkodit tuntuvat rakentuvan todella myöhään ja niitä lykkäillään investointiohjelmassa hamaan tulevaisuuteen. Ajoissa rakentaminen vaatisi enemmän rahaa, jota ei ole ollut jaossa valtuustoryhmien neuvottelemassa budjetissa. Puolueiden painotuksisssa todella on eroja, suora lainaus Kokoomuksen valtuustoryhmän pj:n suusta edellisten budjettineuvotteluiden päätteeksi: ”Kokoomuksen tärkein rooli näissä neuvotteluissa on vahtia etteivät menolisäykset aivan riistäydy käsistä.” Väitän myös, että päiväkotirakentamista on helpompi lykätä jos asia ei tule omalle iholle. Kun oma lapsi ei ahtaudu entistä pienempään tilaan tai saa päiväkotipaikkaa ihan toiselta puolelta kaupunkia. Sama pätee tietysti moneen muuhunkin. Vanhustenhoidosta on helpompi säästää jos asia ei kosketa omakohtaisesti.

Olen pyytänyt jaostoon selvitystä jälleen kerran päiväkotien investointisuunnitelman ja väestöennusteiden suhteesta alueittain. Kuinka monta laskennallista varhaiskasvatuspaikkaa meillä on per varhaiskasvatusikäinen lapsi kunnallisella, ostopalveluissa ja yksityisellä alueittain ja miltä kehitys näyttää näillä suunnitelmilla. Saamme selvityksen toivottavasti pian ja sillä taas lisää vääntöä syksyn neuvotteluihin.

Ennustajien puolustukseksi on sanottava, että varhaiskasvatuksen osallistumisaste on ollut nousussa (eli isompi osa ikäluokan lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen kuin aiemmin) ja esimerkiksi työllisyystilanne vaikuttaa siihen, kuinka paljon kysyntää päivähoidolle on. Päiväkodissa voi aloittaa uusia lapsia mihin aikaan vuodesta vaan kun koulussa koko ikäluokka aloittaa kerran vuodessa. Espoo kasvaa voimakkaasti: tänne muutetaan muualta maasta ja ulkomailta ja monella muuttajista on päiväkoti-ikäisiä lapsia.

Ja rakennetaanhan täällä myös paljon: joulun alla hyväksytyssä 10 vuoden investointiohjelmassa (ihan talousarviokirjan lopussa) on yli 40 päiväkodin korjausta tai uudisrakennusta. Silti sieltä puuttui sivistystoimen listaamia tärkeitä päiväkoteja kokonaan. Vihreiden neuvottelija Inka Hopsu teki kovasti töitä, että investointilistalle saatiin 5 uutta päiväkotia, jotka pitäisi sijoittaa alueille, joissa tarve on suurin.

Nyt sitten saamme vahtia, että näitä viittä ”ylimääräistä” ei  tuhlata muualle. Joulukuun lautakuntaan nimittäin tuotiin heti esitys, että Kalajärven päiväkoti rakennetaan uudestaan osana koulun peruskorjausta juuri päätetyn investointilistan ohi ja siihen käytetään yksi näistä viiden ”ylimääräisen” kiintiöstä. Ihan kiva muuten, mutta tämä hanke ei ratkaise paikkapulaa ja nykyinen päiväkoti on kuulemma ihan toimiva. Päiväkodin uusiminen on vain järkevää tehdä samalla kuin koulu korjataan ja saadaan paremmat tilat urheilukentälle. Sen sijaan esimerkiksi tiivistyvälle Kurttilan alueelle suunniteltu Aarrekartan päiväkoti on jätetty investointilistalta pois. Minulle tuli elävästi mieleen 90-luvun alku, kun minut kuskattiin taksilla Kurttilasta eskariin Kalajärvelle, koska ilmeisesti lähempää ei löytynyt vapaata eskaripaikkaa. Että ei se nyt ihan sama ole, missäpäin espoota ne päiväkoti- ja eskaripaikat sijaitsevat. Onneksi vihreät edustajat lautakunnassa tekivät selväksi, että vaikka hanke on hyvä, ei se voi mennä ohi kiireellisemmistä hankkeista

Sanoisin, että osa meistä päättäjistä on kovasti hereillä, mutta meteliä pitää pitää, että loputkin heräävät.

Jaa:

Espoon budjetti 2019 – panostus varhaiskasvatukseen

Espoon budjetista saatu neuvottelutulos on hyvä. Osittain torjuntavoitto tosin, mutta tärkeä sellainen. Vihreiden kannat neuvottelutulokseen Espoon Vihreiden sivuilla. Omassa valtuustopuheessani keskityin vähemmän yllättävästi varhaiskasvatukseen. Laadukkaaseen varhaiskasvatukseen kannattaa houkutella entistä enemmän lapsia mm. maksuttomuuden avulla. Samalla täytyy pitää tarkasti huoli, että varhaiskasvatus on aidosti laadukasta.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Varhaiskasvatusjaoston puheenjohtana olen päässyt seuraamaan espoolaista varhaiskasvatusta myös muusta kuin vanhemman roolista nyt puolitoista vuotta. Olen yhä vaikuttuneempi siitä, miten hienoa ja arvokasta meidän varhaiskasvatuksen henkilökunta joka päivä espoolaisissa päiväkodeissa tekee. Siksi olenkin tosi iloinen, että saimme budjettineuvotteluissa läpi meille vihreille tärkeän 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun ensi syksystä alkaen. Kokeilun myötä yhä useampi 5-vuotias pääsee 20 tunniksi viikossa varhaiskasvatukseen.

Kyseessä on iso periaatteellinen asia, mutta käytännössä asiat eivät välttämättä muutu radikaalisti. Valtaosa espoolaisista 5-vuotiaista on jo varhaiskasvatuksessa. Vieraskielisten lasten osuus on kuitenkin paljon pienempi kuin suomen- tai ruotsinkielisten ja myös alueelliset erot osallistumisasteessa ovat suuret. Maksuttomuus on yksi tapa lisätä tasa-arvoa ja mahdollistaa kaikille halukkaille pääsy varhaiskasvatukseen. Nyt oli mahdollisuus ottaa tämä valtakunnallisesti etenevä kokeilu Espoossa käyttöön, kun ensi vuonna on valmistumassa useita päiväkotihankkeita ja tilaakin pitäisi siis ensi syksynä olla.

Itse olen ollut monta kertaa lasten päiväkotiaikana vaikuttunut siitä, mitä kaikkea he ovatkaan päivän aikana tehneet. Varhaiskasvatus tasaa kodin vaikutusta lapsen oppimiseen. Päiväkodissa luetaan niillekin, joille ei kotona lueta. Siellä piirretään, askarrellaan, leikitään, opetellaan numeroita, muotoja ja kirjaimia. Sieltä saa kavereita ja oppii kaveritaitoja. Siellä oppii suomea, vaikka kotona ei sitä puhuttaisi. Siellä oppii oppimaan, noudattamaan ohjeita ja toimimaan erilaisten aikuisten ja lasten kanssa. Siellä pääsee metsäretkelle myös vannoutuneen kaupunkilaisperheen lapsi ja teatteriin ja kirjastoon sekin, joka ei muuten kävisi.

Monikulttuurisessa Espoossa varhaiskasvatuksen merkitys lasten koulupolun tasaajana on merkittävä. Varhaiskasvatusikäisistä lapsista Espoossa jo neljäsosa on vieraskielisiä. Laadukkaaseen varhaiskasvatukseen pistetty euro on tutkitusti se vaikuttavin euro, jonka koulutukseen voi laittaa. Meidän pitääkin pitää tiukasti huoli siitä, että kaikki varhaiskasvatus on myös aidosti laadukasta. Tarvitsemme siis jatkossakin riittävästi uusia tiloja ja ammattitaitoiselle henkilökunnalle mahdollisuuden tehdä työnsä hyvin. Onneksi nyt käsillä olevassa talousarviossa on myös lisätty pysyvien varahenkilöiden määrää ja uusia vakansseja varhaiskasvatukseen. Investointointiohjelmaan saimme neuvotteluissa lisättyä uusia päiväkotihankkeita tarvetta vastaamaan. Näitä ei kuitenkaan vielä eritelty investointiohjelmassa. Seuraamme tarkasti ovatko lisäykset riittäviä ja että neuvottelutulos aidosti toteutuu.

Tein valtuustossa seuraavan toivomuksen
Valtuusto toivoo, että toimitilainvestointiohjelmaneuvotteluissa investointiohjelmaan lisätty 30 M€ varaus viiden päiväkodin peruskorjaukseen/ uudisrakennuksiin alueille, joissa paikkatarve on suurin, kohdennettaisiin vuoden 2019 aikana siten, että kohteet voidaan lisätä vuoden 2020 talousarvion yhteydessä hyväksyttävään investointiohjelmaan.

Jaa:

Yksityinen vai kunnallinen päiväkoti? Miten yksityistä varhaiskasvatusta tuetaan?

Olemme keskustelleet varhaiskasvatusjaostossa varhaiskasvatuksen järjestämismuodoista usein. Siis siitä, että mitä väliä on sillä, onko päiväkoti kunnan oma vai jonkun muun omistama ja kuka kulut lopulta maksaa ja millä tavalla. Nyt yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämistä ollaan Espoossa mylläämässä uusiksi. Palveluseteliä aletaan valmistelemaan ja ostopalvelut tulevat todennäköisesti lakkaamaan.

Espoossa on seuraavat tavat järjestää varhaiskasvatusta kodin ulkopuolella

 1. Kunnan omistama päiväkoti tai ryhmäperhepäiväkoti, yksiköitä yhteensä n. 170
 2. Yksityisen hoidon tuella toimivia päiväkoteja n. 65, määrä on ollut kasvava. Suurimmat toimijat ovat Pilke (17 päiväkotia), Norlandia (9), Touhula (7), loput muutaman yksikön toimijoita, joukossa mm. useita kielipäiväkoteja. Palveluntuottajat valitsevat asiakkaansa ja päättävät perimistään maksuista. Perheiden yksityisen hoidon tuen ja kuntalisien lisäksi maksamat varhaiskasvatusmaksut vaihtelevat palveluntuottajittain ja ovat pääosin hieman korkeammat kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen korkein mahdollinen maksu
 3. Ostopalvelu, ei kilpailutettu 29. Useimmat näistä yhdistysten ylläpitämiä pieniä yksiköitä. Päivähoitomaksut ovat ostopalveluissa samat kuin kunnallisissa päiväkodeissa.
 4. Ostopalvelu, kilpailutettu 9
 5. Yksityiset ryhmikset 4 ja lisäksi perhepäivähoitajia ja työsopimussuhteiset hoitajat yksityisen hoidon tuella

Yleisesti voi sanoa, että sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa lapset saavat pääosin laadukasta varhaiskasvatusta ja perheet ovat tyytyväisiä. Usein päädytään väittelemään siitä, onko yksityinen vai kunnallinen päiväkoti parempi ja silloin mielikuvilla ja omakohtaisilla kokemuksilla on usein enemmän painoarvoa kuin varsinaisilla faktoilla.

Pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen asiakastyytyväisyyskysely 2017

Miten yksityistä päivähoitoa Espoossa tuetaan jatkossa?

Espoossa tällä hetkellä n. 25 % varhaiskasvatuksesta on yksityistä. Espoon strategiassa valtuustokauden yhdeksi tavoitteeksi on asetettu, että varhaiskasvatus on laadukasta ja osallistumisaste nousee. Toimenpiteenä tavoitteen saavuttamiseksi on muun muassa, että yksityinen ja julkinen varhaiskasvatus muodostavat toimivan kokonaisuuden ja niiden on oltava kaikkien lapsiperheiden saatavilla. Nyt on selvitetty palvelusetelin käyttöönottoa varhaiskasvatuksessa ja samalla laajemmin sitä, millä tavalla yksityistä varhaiskasvatusta Espoossa järjestetään ja asia oli opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa keskiviikkona 16.5.2018. Monissa muissa kunnissa palveluseteli on käytössä, Espoossa on ollut yksityisen hoidon tuki ja ostopalvelut. Kunta maksaa suurimman osan yksityisten toimijoiden järjestämästä päivähoidosta ja meille esitetyn selvityksen mukaan,  Espoo tuottaa päiväkotihoidon yhtä edullisesti tai edullisemmin kuin yksityinen palveluntuottaja.  Kunnan vastuulla on myös valvoa yksityisiä toimijoita, joten mistään puhtaasta yksityisestä toiminnasta ei oikeastaan ole kyse. Selvityksessä on esitetty kuusi vaihtoehtoista mallia järjestää yksityistä varhaiskasvatusta:

 1. Nykytilan jatkaminen
 2. Nykytila ja palveluseteli
 3. Palveluseteli ja yksityisen hoidon tuki kuntalisineen, luovutaan ostopalveluista
 4. Palveluseteli ja ostopalvelut, luovuttu yksityisen hoidon tuen kuntalisien maksamisesta
 5. Palveluseteli, luovuttu ostopalveluista ja yksityisen hoidon tuen kuntalisien maksamisesta
 6. Yksityisen hoidon tuen kuntalisien kehittäminen, luovuttu ostopalveluista, ei palveluseteliä

Pohjaesityksenä on nyt jatkaa valmistelua vaihtoehdon 3 pohjalta ja siihen lautakunta myös päätyi. Virkamiehet siis ehdottivat, että Espoossa otettaisiin käyttöön palveluseteli ja säilytettäisiin yksityisen hoidon kuntalisät. Ostopalveluista luovuttaisiin kokonaan siirtymäajan jälkeen.

Ostopalveluista on virkamiesten mukaan tässä muodossa pakko luopua jossain vaiheessa, koska ostopalvelut pitäisi lain mukaan säännöllisesti kilpailuttaa ja nyt näin ei ole toimittu. Nykytilan jatkaminen ei siten taida olla aito vaihtoehto. Todella tärkeää on tehdä luopuminen hallitusti ja asiakasystävällisesti, koska käytännössä tämä ostopalveluista luopuminen tulee todennäköisesti lakkauttamaan useita nykyisin toimivia päiväkoteja. Suurin osa nykyisistä 29 ei kilpailutetuista ostopalvelupäiväkodista on pieniä, useimmat kannatusyhdistysten ylläpitämiä ja niillä tuskin on mahdollisuutta jatkaa toimintaa ainakaan ilman tukea. Ostopalvelupäiväkodeissa on tällä hetkellä noin 1300 lasta, näistä nettobudjetoituissa n. puolet eli n. 700 lasta eli ihan pienestä asiasta ei ole kyse.

Onneksi lautakunta hyväksyi Inka Hopsun esityksen: Edetessä kohdan kolme mukaisesti huomioidaan yhä palveluverkkopäätöksen yhteydessä tehty kirjaus: Ostopalvelusopimuksista voidaan luopua vähitellen, kun alueella on riittävästi korvaavia varhaiskasvatuspaikkoja eivätkä lasten matkat varhaiskasvatukseen olennaisesti pitene. Muutoksissa huomioidaan lapsen etu ja mahdollisimman yhtenäinen koulupolku ja kuullaan perheiden ja henkilökunnan toiveita ja selvitetään mahdollisuutta jatkaa lapsiryhmien toimintaa kaupungin omana toimintana tai yksityisenä palveluna. Erityistä huomiota tulee kiinnittää erityispedagogiikkaan painottuneisiin ostopalvelupäiväkoteihin.

Palvelusetelin / yksityisen varhaiskasvatuksen plussat ja miinukset

+ Palvelusetelin sääntökirjalla voidaan ohjata yksityisiä palveluntuottajia nykyistä mallia enemmän. Esimerkiksi voidaan asettaa maksukatto, jolloin palvelu on perheelle samanhintaista kuin kunnallinen päivähoito.
+ Palveluseteli on tulosidonnainen, jolloin tulojen pienetyessä myös päivähoitomaksut alenevat samalla tavalla kuin kunnallisessa päiväkodissa
+ voi lisätä perheiden valinnanvapautta jos yksityiset tuottajat siirtyvät palvelusetelituottajiksi ja yksityisellä puolella tarjolla enemmän vaihtoehtoja kuin kunnallisella
+ yksityiset voivat toimia ketterämmin ja ovat pystyneet esimerkiksi rakentamaan uusia yksiköitä halvemmalla kuin kaupunki
– Voi yksipuolistaa tarjontaa, jos vain isot toimijat lähtevät palveluseteliin. Jos luovutaan yksityisen hoidon kuntalisästä ja otettaisiin palveluseteli ja maksukatto, yksityiset toimijat eivät pystyisi enää pitämään korkeampia hintoja eikä pienillä toimijoilla olisi välttämättä mahdollisuutta jatkaa toimintaansa
– kunnalla voi tulla houkutus ohjata entistä enemmän perheitä yksityisiin päiväkoteihin palvelusetelillä eikä rakentaa omia päiväkoteja alueille, joilla niistä on pulaa. Siksi voisi olla hyvä linjata kunnallisen ja yksityisen päivähoidon suhdeluku.
– yksityinen valitsee asiakkaansa ja erityistä tukea tarvitsevat lapset ja vieraskieliset lapset eivät välttämättä ole tasa-arvoisessa asemassa. Vertikal Oy:n tekemän selvityksen mukaan yksikään yksityinen toimija Espoossa ei kertonut tarjoavansa palvelua ensisijaisesti erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille ja joskus tuen tarpeen ilmentyessä lapsi on voinut joutua vaihtamaan päiväkotia.
– Palveluseteliä koskeva lainsäädäntö on juuri nyt epävarmalla pohjalla, koska kyse on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Varhaiskasvatus on nykyään osa koulutusjärjestelmää ja sivistyspalveluita, eikä siellä tunneta palveluseteliä. Vähän hassulta tuntuisikin saada palveluseteli peruskouluun. Kuitenkin myös Helsinki selvittää samaan aikaan palvelusetelin käyttöönottoa varhaiskasvatuksessa
– yksityisen yrityksen tehtävä on tuottaa voittoa omistajilleen. Isot toimijat Espoossa ovat osin ulkomaisten pääomasijoittajien omistamia ja koska kunta subventoi isosti yksityistä päivähoitoa, on ihan relevanttia kysyä, mihin veronmaksajien rahat tässä järjestelyssä menevät. Siksi myös tukemisen muotoja on hyvä tarkastella kriittisesti.
-Sekä palvelusetelin käyttöönotto, että yksityisen hoidon tuen kuntalisän kehittäminen tulosidonnaiseen suuntaan tuottaisivat lisäkustannuksia nykyiseen järjestämistapaan verrattuna. Varhaiskasvatuksen nettokustannukset kasvaisivat järjestämistavasta riippuen noin 1,1 – 2,5 miljoonaa euroa vuositasolla.

Yksityinen vai kunnallinen päiväkoti?

Itse suhtaudun varauksella yksityisen päivähoidon määrän lisäämiseen nykyisestä. Jo nyt Espoossa n. 25 % varhaiskasvatuksesta on yksityistä. Vertailun vuoksi Helsingissä ja Vantaalla osuus on alle 15% Turussa, Oulussa ja Rovaniemellä yli 30 %, Joensuussa taas melkein 0% eli yksityistä vaihtoehtoa ei käytännössä ole. Ongelmalliseksi iso osuus muodostuu silloin, jos alueella ei ole vaihtoehtona kuin yksityinen varhaiskasvatus. Viime vuosina kysyntä on kasvanut nimenomaan kunnallisella puolella ja maksuttomuuden laajentumisen myötä varhaiskasvatus rinnastuu koko ajan enemmän peruskouluun. Opimme koko ajan enemmän siitä, miten tärkeää ja vaikuttavaa varhaiskasvatus on. Toisaalta yksityisen hoidon tuen päiväkodeissa vain 36 % henkilökunnasta täytti kelpoisuusehdot vuoden 2017 tarkastuksissa Espoossa. Yksityinen on hyvä renki, mutta tällaisessa kaikille tarkoitetusssa sivistyspalvelussa vähän huono isäntä.

Varhaiskasvatusjaostossa kävimme aiheesta pitkän keskustelun. Päätösesitystä ei silloin vielä ollut ja materiaalista puuttuivat kustannuslaskelmat, joten emme voineet suoraan ottaa kantaa vaihtoehtoihin. Lopulta päädyimme lausumaan aiheesta seuraavaa: ”yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämisen uudelleenorganisointia suunnitellessa otetaan huomioon järjestämismuotojen vaikutukset lapsiin ja perheisiin, sekä tasa-arvoinen mahdollisuus palveluiden käyttöön. Palvelusetelin ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän käytön kustannusvertailut sekä yhteenvedot muissa kunnissa noudatettavien palvelusetelien sääntökirjojen periaatteista on tuotava päätöksenteon tueksi. Jos palvelusetelin käyttöönottoon päädytään, on sääntökirja tuotava poliittisesti hyväksyttäväksi.” Nyt siis selvityksiä on tehty ja ehdotus lautakunnassa on, että palvelusetelin sääntökirjaa aletaan valmistelemaan päätettäväksi.

Aikas monimuotoinen eikä lainkaan mustavalkoinen kokonaisuus. Pääasia, että lapset saavat laadukasta varhaiskasvatusta tasa-arvoisesti mahdollisimman lähellä kotia ja perheitä ja henkilökuntaa aidosti kuullaan kun isoja muutoksia tehdään.

Jaa:

Lastentarhanopettajien pysyvyyteen panostettava, palkkaus vaatii korjausta pääkaupunkiseudulla

Espoossa tilanne on jo useamman vuoden ollut se, että pätevää henkilökuntaa ei saada rekrytoitua riittävästi, vaihtuvuus on suurta ja henkilöstövuokramenot kasvavat. Vuonna 2017 henkilöstövuokrausmenot ylittyivät 2,8 miljoonalla eurolla.

“Jätämme maanantaina valtuustokysymyksen, jossa kysymme miten Espoossa varhaiskasvatuksen henkilöstön pysyvyyttä voidaan vahvistaa ja turvata riittävä pätevien lastentarhanopettajien saanti. Olennaista on niin työolosuhteiden kuin palkkatasonkin kehittäminen.” sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtaja Inka Hopsu (vihr).

Viime viikkoina on syystä puhuttu lastentarhanopettajien palkkakehityksen jäämisestä jälkeen muihin korkeakoulutettuihin kuntatyöntekijöihin verrattuna. Varhaiskasvatus on tutkimusten mukaan koulutusjärjestelmämme eniten vaikuttava vaihe ja pedagogista lähestymistapaa on viime vuosina entisestään vahvistettu. Laadusta ja pätevistä lastentarhanopettajista on pidettävä kiinni. Varhaiskasvatukseen panostaminen on investointi tulevaisuuteen.

Pääkaupunkiseudulta puuttuu tällä hetkellä 600 lastentarhanopettajaa ja tarve kasvaa, kun poliittisin linjauksin pyritään nostamaan varhaiskasvatuksen osallistumisastetta.

“Helsingin yliopistoon tarvitaan yhä lisää lastentarhanopettajien koulutuspaikkoja, jotta pääkaupunkiseudun kasvavaan tarpeeseen voidaan vastata” painottaa Hopsu.

Pääkaupunkiseudulla elinkustannukset ovat muuta maata korkeammat. Työolot vaikuttavat raskailta ja alalta pyritään nopeasti jatkokouluttautumaan. Lainsäädännössä on samaan aikaan lisätty lastentarhanopettajien tehtäviä ja pedagogista roolia.

“Nyt olisi tärkeää esittää mahdollisimman nopeasti konkreettinen suunnitelma, miten palkkoja saadaan nostettua askel kerrallaan kohtuulliselle tasolle ja millä keinoin varmistetaan pätevän henkilökunnan saaminen ja pysyvyys Espoossa. Se olisi tärkeä viesti henkilökunnalle, että heidän työtään arvostetaan ja että Espooseen kannattaa jatkossakin hakeutua lastentarhanopettajaksi”, vaatii varhaiskasvatusjaoston puheenjohtaja Helka Otsolampi (vihr).

“Palkkojen lisäksi on huolehdittava hyvistä työoloista, terveistä tiloista, riittävästä henkilömitoituksesta ja vahdittava, etteivät ryhmäkoot kasva. Espoossa Vihreät ovat puolustaneet varhaiskasvatusta esitetyiltä heikennyksiltä ja jatkamme työtä entistäkin laadukkaamman varhaiskasvatuksen puolesta.” päättää Hopsu.

Inka Hopsu, Espoon Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan vpj, Vihr.
Helka Otsolampi, Espoon Varhaiskasvatusjaoston pj, Vihr.

Kannanotto julkaistu Espoon Vihreiden sivuilla 16.3.2018

Mielipidekirjoitus aiheesta Länsiväylässä 17.3.2018

Jaa:

Iso vai pieni päiväkoti? Vai ratkaiseeko pelkkä laatu ja sijainti?

Espoossa ollaan päättämässä parhaillaan sivistystoimen palveluverkon periaatteista eli tuttavallisemmin siitä, millä periaatteilla päiväkodit, koulut, lukiot, nuorisotilat, kirjastot ja liikuntapaikkoja Espoossa sijoitetaan vuosina 2020-30. Periaatteet olivat juuri asianomaisten lautakuntien käsittelyssä ja menevät kaupunginhallituksen kautta valtuustoon pian.

Avaan tässä muutamia periaatteita, joita esitettiin varhaiskasvatuksen osalta ja miten niitä saimme* lautakunnassa muutettua. Nämä eivät ole mustavalkoisia asioita ja periaatteita linjatessa on aika vaikea sanoa, mitä joku periaate tarkoittaa käytännössä ja onko se lasten kannalta ja perheiden arjen sujumisen kannalta hyvä vai huono. Varsinkaan ennen kuin saamme päiväkodeista samanlaisen esityksen kuin kouluverkosta. Sellainen on luvattu kevään aikana.

Onko iso parempi kuin pieni? Vai toisinpäin?

Seuraavat periaatteet oli kirjattu virkamiesten esitykseen eli halutaan selvästi ohjata päiväkotirakentamista kohti entistä isompia yksiköitä:

2b) Uusilla rakennettavilla alueilla varhaiskasvatuksen toimipisteet toteutetaan ensisijaisesti 8-10 lapsiryhmän päiväkoteina, jotka sijaitsevat keskeisillä paikoilla ja helposti joukkoliikenteellä saavutettavissa.

8c) Varhaiskasvatuksen uudet toimipisteet toteutetaan ensisijaisesti 8-10 lapsiryhmän päiväkoteina.

Näissä ehdotin, että lievennetään vaatimusta 6-10 lapsiryhmän päiväkoteihin. Muutosesitys meni yksimielisesti läpi. Perusteluna se, että Espoossa on vasta yksi noin iso kaupungin päiväkoti ja näen riskinä, että periaate johtaa tilanteeseen, jossa kasvaville alueelle ei rakenneta tai perusteta uusia kunnallisia päiväkotipaikkoja tarpeeksi herkästi.  En vastusta isoja yksiköitä sinänsä, vaan niissä on paljon hyvää: ne ovat kustannustehokkaampia (esim. siivous ja ruokailu on suhteessa paljon halvempaa järjestää kuin pienissä yksiköissä), erilaisia tiloja on enemmän ja varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen helpompaa. Varsinkin uusilla alueilla isot hyvin sijoitetut ja suunnitellut yksiköt toimivat, ja vanhoja pienempiä kannattaa korvata isommilla jos mahdollisuus järkevästi on. Vihreiden entinen varhaiskasvatusjaoston jäsen Tony Hagerlund on kirjoittanut tästä aiheesta hyvin jo vuonna 2011. Kävimme juuri jaostossa läpi asiakaskyselyn tulokset, ja pieni ei ole vanhempienkaan mielestä välttämättä parempi kuin iso. Isommat yksiköt saivat itseasiassa kyselyssä parempia keskiarvoja (asteikko 1-5):

Asiakaskyselyn keskiarvot päiväkodin koon mukaan 2017. Asteikko 1-5.

Kuitenkin mitä isompia päiväkoteja, sitä harvemmassa niitä helposti on. Yksityiset perustavat myös pienempiä yksiköitä ja rahalla voi silloin saada helpommin paikan läheltä kotia. Jo nyt tällaisia tilanteita syntyy, että alueen kaikki päiväkotipaikat ovat täynnä ja perheille tarjotaan kaupungilta yksityistä vaihtoehdoksi. Ja yksityinen toki voikin olla hyvä vaihtoehto, mutta ei kaikille perheille mahdollinen. Yksityisellä ei ole esimerkiksi nollamaksuluokkaa ollenkaan. On mielenkiintoista, että kaupungin näkökulmasta vain 8-10 ryhmän päiväkodit olisivat kustannustehokkaita. Tapasin Touhulan edustajia, ja he sanoivat, että he näkevät optimaalisena 4 lapsiryhmän päiväkodin. Siellä pystytään turvaamaan toiminta sijaisjärjestelyin ja päiväkodin johtaja on aina paikalla, mutta yksikössä kuitenkin kaikki tuntevat toisensa. Siksi olen tyytyväinen, että saimme periaatteisiin enemmän joustoa.  

Mitä nykyisille pienille päiväkodeille, ryhmäperhepäivähoidolle ja ostopalvelupäiväkodeille tapahtuu?

Virkamiesten esityksessä esitettiin seuraavia aika rajun kuuloisia periaatteita monen pienen päiväkodin, ryhmäperhepäivähoidon tai ostopalvelupäiväkotien kannalta:

8b) Pienistä, ensisijaisesti vuokratiloissa toimivista, epätarkoituksenmukaisista päiväkodeista ja suurimmasta osasta ryhmäperhepäiväkoteja luovutaan vuoteen 2030 mennessä.

Tähän lisäysesitykseni oli ”Yksiköistä luovutaan vähitellen, kun alueella on riittävästi korvaavia varhaiskasvatuspaikkoja eivätkä lasten matkat varhaiskasvatukseen olennaisesti pitene. Muutoksissa huomioidaan lapsen etu ja mahdollisimman yhtenäinen koulupolku ja kuullaan perheiden toiveita”

3b) Varhaiskasvatuspalvelujen ostopalveluista luovutaan vähitellen. 

Tähän ehdotin lisäystä ”selvittäen mahdollisuutta jatkaa lapsiryhmien toimintaa kaupungin omana toimintana tai yksityisenä palveluna lapsen etu ja mahdollisimman yhtenäinen koulupolku huomioiden. Erityistä huomiota tulee kiinnittää erityispedagogiikkaan painottuneisiin päiväkoteihin.”

Molemmat esitykseni menivät yksimielisesti läpi. Kiitos lautakunnalle! Ymmärrän kyllä kaupungin tarpeen järkeistää päiväkotiverkkoaan. Siitä asti kun aloitin varhaiskasvatusjaoston puheenjohtajana olen keskustellut lukuisten virkamiesten, kuntapolitiikkojen, päiväkodin johtajien ja työntekijöiden, vanhempien, lasten, yksityisiä tai ostopalveluita ylläpitävien tahojen  kanssa ja lukenut monenlaisia papereita näistä asioista. Keskustelujen ja perehtymisen tuloksena koin, että ei ollut realismia vaatia noita periaatteita pienten yksiköiden vähentämisestä pois kokonaan.  

Ostopalveluista on ilmeisesti pakko luopua jossain vaiheessa, koska ostopalvelut pitäisi lain mukaan säännöllisesti kilpailuttaa ja nyt näin ei ole toimittu. Mutta todella tärkeää on silloin  tehdä se hallitusti ja asiakasystävällisesti. Yhteensä kaupungilla on tällä hetkellä 29 ostopalvelupäiväkotia toistaiseksi voimassa olevilla vuosisopimuksilla. Suurin osa näistä on pieniä, useimmat käsittääkseni kannatusyhdistysten ylläpitämiä ja niillä tuskin on mahdollisuutta jatkaa toimintaa yksityisenä päiväkotina ainakaan ilman tukea. Joukossa on useampi painotettua varhaiskasvatusta tarjoava yksikkö. Siksi oli mielestäni tärkeää linjata millä ehdoilla luopuminen voidaan tehdä. 

Mietin, että onko meillä varaa toisaalta luopua kovin monesta yksiköstä tässä tilanteessa, kun uusia paikkoja tarvitaan koko ajan lisää ja vanhoista ilmenee sisäilmaongelmia? Ideaalimaailmassa meidän varmasti kannattaa korvata viisi todella pientä yksikköä yhdellä isolla ja palveluverkko voi silti perheiden kannalta säilyä liki samana. Reaalimaailmassa näin ei välttämättä tapahdu ja siksi mielestäni tärkeää alleviivata lasten ja perheiden etua periaatteissa, jotta toteutuksessa ei mennä metsään.  

Espoossa on poikkeuksellisen paljon pieniä yksiköitä, jotka ovat haavoittuvaisia ja tiloiltaan usein puutteellisia ja toisaalta rahaa ei ole seiniin loputtomasti käytettävissä.  Vaatimukset varhaiskasvatuksen laadulle ovat kasvaneet ja ihan pienissä yksiköissä esimerkiksi aukioloajat eivät aina kohtaa perheiden tarpeita eikä niille olekaan niin paljon kysyntää kuin mutulla tuntuisi. Olennaisinta kuitenkin on, että perheille on tarjolla laadukasta varhaiskasvatusta tarpeeksi lähellä kotia.

Toisaalta tiedän, että nämä pienet 1-2 ryhmän päiväkodit tai ryhmikset ovat monille perheille kovin rakkaita ja usein pieniä tiloja korvataan retkillä ja ulkoillaan paljon säällä kuin säällä. Tutut ja turvalliset aikuiset ja kaverit ovat perheen kannalta tärkeämpiä kuin seinät. Yhtä tärkeää siis on, että lasten ystävyyssuhteita ei rikota ja muutoksia suunnitellaan yhdessä henkilökunnan ja perheiden kanssa. 

Onneksi kuitenkin voimme todeta, että Espoon päiväkodit saavat todella hyviä arvosanoja koosta tai järjestämistavasta riippumatta.

Asiakaskyselyn tulokset järjestämistavan mukaan 2017 vs 2014. Asteikko 1-5.

Kerrohan mitä ajatuksia heräsi?

**********

*Tein muutosesityksiä vihreän ryhmämme kautta, koska en itse ole lautakunnan varsinainen jäsen enkä edes päässyt kokoukseen flunssan takia paikalle. Pöytäkirjassa ne on kirjattu varsinaisen lautakuntajäsenemme Kimmo Kyrölän nimiin. Lautakunnassa tehtiin yhteensä 21 muutos- tai lisäysesitystä periaatteisiin, joista suurin osa meni läpi. Seuraavaksi periaatteet menevät kaupunginhallitukseen ja sieltä valtuustoon. 

Jaa:

Puheeni talousarviovaltuustossa 7.12.2017

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kiitos budjettineuvottelujen osapuolille hyvästä lopputuloksesta. Erityisen iloinen olen nuoriin ja perheisiin kohdistuvista panostuksista.

Tärkeintä on, että koulutukseen esitettyjä säästöjä saatiin torjuttua ja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin ja kouluterveydenhoitoon saatiin lisää rahaa. Vihreiden tavoitteista moni toteutui neuvotteluissa. Ongelmien ennnaltaehkäisy tulee todella paljon halvemmaksi kuin rikkinäisten mielien korjaaminen tai yksikin toteutumatta jäänyt mahdollinen tulevaisuus.

Olenkin iloinen, että budjetissa ennaltaehkäisyyn osoitettiin rahaa mm. harrastustoiminnan edistämiseen ja vähävaraisten lasten harrastusten tukemiseen. Säännöllinen harrastaminen suojaa nuorta yksinäisyydeltä. Nuorisotutkimuksen tuoreessa selvityksessä ystävien puute nousi keskeiseksi siinä, milloin nuori koki itsensä syrjäytyneeksi. Espoon hyvinvointikertomuksen mukaan yläkoulussa, lukiossa ja ammattikoulussa usein itsensä yksinäiseksi tuntevia on 9%. Ammattikoululaisista 20 % ei ole mitään säännöllistä harrastusta. Itse olen huolissani niistä nuorista, jotka tippuvat väleihin ja joita kukaan ei pyydä mukaan. Näiden nuorten etsimiseen ja ohjaamiseen kaupungin kannattaa käyttää resursseja esim. etsivän nuorisotyön muodossa ja tehdä järjestöjen kanssa hyvää yhteistyötä sen varmistamiseksi, että jokaiselle löytyy mielekästä tekemistä. Se on meidän kaikkien etu.

Ennaltaehkäisyä on myös panostaa varhaiskasvatukseen ja toisaalta erilaiseen avoimeen matalan kynnyksen toimintaan perheille. Esimerkiksi asukaspuistot ovat tärkeitä alueellisia kohtaamispaikkoja lapsiperheille ja koululaisille. Olenkin iloinen, että peruskorjauksen tarpeessa oleva Matinkylän asukaspuisto saatiin budjettineuvotteluissa lisättyä Matinraitin päiväkotihankkeeseen mukaan. Asukaspuistoja tulee edelleen kehittää yhteistyössä kaupungin eri toimialojen ja muiden tahojen kanssa ja luoda omalta osaltaan ”koko kylä kasvattaa henkeä”. Tuttuja ja turvallisia aikuisia tarvitaan lisää lasten ja nuorten elämään, olivat ne sitten kaupungin työntekijöitä asukaspuistoissa, kirjastoissa, päiväkodeissa, kouluissa ja nuorisotyössä tai vapaaehtoisia harrastustoiminnassa. Kaupungin tärkeä tehtävä on varmistaa, että näitä turvallisia aikuisia löytyy tavalla tai toisella kaikille.

(Lopulta en pitänyt puhetta valtuustossa koska puhujalista oli pitkä, mutta julkaisen sen täällä)

Jaa: